lørdag den 27. september 2008

SHIBUYA STATION

Photobucket
Architect Tadao Ando’s new Shibuya (Tokyo) Station extension

Ingen kommentarer: